ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 850   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 12/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค13515
เรื่อง : หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น (Management Preparation Program: M-PREP) รุ่นที่ 4
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 4
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ สถานที่ตามที่หลักสูตรกำหนด ระหว่างวันที่ 17 - 27 ต.ค. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217