ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 844   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 5/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 9030
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217