ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 841   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 5/9/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 8103
เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 14
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 14
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 ต.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2566 รับมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2565 กำหนดการสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ค. 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217