ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 752   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 7/6/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 6822
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : แบบฟอร์มสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ของมูลนิธิชัยพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
132นายไชยเชษฐ ศรีวุฒิพงศ์วิศวกรชลประทานปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217