ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 751   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 7/6/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 7890
เรื่อง : รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรม / สัมมนา กรมชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรม

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217