ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 750   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 7/6/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 7395
เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน พ.ศ.2566-2570
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
786นางพีรญา ร่มป่าตันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษส่วนบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217