ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 748   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 12/4/2565
เลขที่หนังสือ : สบค 06/549
เรื่อง : พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 6
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : รุ่นที่ 6
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และห้องปฏิบัติการส่วนทดสอบและวิเคราะห์วัสดุ สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217