ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 745   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 29/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค06/334
เรื่อง : หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 1
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : 24-25 พ.ค. 65

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
725นายดนัย ดูพร้อมนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
740นายรณชัย โพธิ์ศรีนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217