ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 744   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 29/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค06/335
เรื่อง : หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 2
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : 26-27 พ.ค.65

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
766พิพัฒน์ วันอินช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217