ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 740   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค3548
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : 25 มี.ค.65 ณ อาคารหอประชุมและห้องสมุด อาคารชูชาติ กำภู

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217