ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 738   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/3/2565
เลขที่หนังสือ : กสช90/2565
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ในรูปแบบออนไลน์)
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : กองสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รายระเอียดโดยย่อ : -

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217