ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 737   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 23/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค07/200/2565
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อนกรมชลประทาน
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217