ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 735   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค3494
เรื่อง : พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : Zoom Online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
48นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสินหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนแผนงาน
51นายศุภชัย พินิจสุวรรณผู้อำนวยการส่วน (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนวิศวกรรม
54นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์วิศวกรชลประทานชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
59นายอติชาต วิจฝันหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนวิศวกรรม
65นายทรงชัย สุวรรณตันทุลาหัวหน้าฝ่าย (นักธรณีวิทยาชำนาญการ)ชำนาญการส่วนวิศวกรรม
74นายกฤษฎา แดงสีพลอยหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนวิศวกรรม
75นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
97นายธนิต คำมีอ้ายหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานลำปาง
108นายวรชัย ธนกันต์ธัชหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
109นายจักริน เมืองดีหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานน่าน
115นายปาโมกข์ ปิงเมืองผู้อำนวยการโครงการ ต้นโครงการชลประทานพะเยา
122นายทวีชัย โค้วตระกูลผู้อำนวยการโครงการ ต้นโครงการชลประทานเชียงราย
124นายกิติโชติ สุวรรณประชาหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานเชียงราย
130นายนพพร สารพิพัฒน์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)ชำนาญงานโครงการชลประทานเชียงราย
158นายศราวุธ โลหะโชติหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษโครงการก่อสร้าง
785นายธีรวุฒิ ธนะสิรินายช่างชลประทานอาวุโสโครงการก่อสร้าง
มีทั้งหมด 16 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217