ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 734   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค2562
เรื่อง : เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : 30
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
17นางปราณี วุฒิชาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
20นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217