ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 733   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 21/3/2565
เลขที่หนังสือ : สบค1826
เรื่อง : หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-CPP
ประจำปี : 2565   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : กรมบัญชีกลาง
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
26นางสาวนุชนารถ สืบศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
37นางเตือนใจ ยศศิริพันธุ์เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไป
771นางสาวบุษศรินทร์ โกษาแสงเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไป
788นางสาวภัทรวดี รัตนภาคนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 4 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217