ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 678   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 11/10/2564
เลขที่หนังสือ : สบค9897
เรื่อง : ชี้แจงข้อสอบถามการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : นายธนิต คำมีอ้าย
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

มีทั้งหมด 0 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217