ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 676   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 27/9/2564
เลขที่หนังสือ : สบค05/1458/2564
เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
49นายศราวุธ เยินยุบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการส่วนแผนงาน
128นายนพบุรินทร์ ถาแก้วนายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
143นายอุดมศักดิ์ สีธิสารหัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานอาวุโส)อาวุโสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
158นายศราวุธ โลหะโชติหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษโครงการก่อสร้าง
168นายณรรวรักษ์ หทัยรัตณพรญ์นายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการก่อสร้าง
มีทั้งหมด 6 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217