ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 674   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : 1606/2564
เรื่อง : หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช.
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 3
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
73นายสุเมธ ธิมาหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217