ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 673   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค5437
เรื่อง : หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง(นบก.)
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 97-99
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
48นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสินหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนแผนงาน
54นายเอกสิทธิ์ ตันติมาสน์วิศวกรชลประทานชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
59นายอติชาต วิจฝันหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
65นายทรงชัย สุวรรณตันทุลาหัวหน้าฝ่าย (นักธรณีวิทยาชำนาญการ)ชำนาญการส่วนวิศวกรรม
75นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
108นายวรชัย ธนกันต์ธัชหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
109นายจักริน เมืองดีหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานน่าน
124นายกิติโชติ สุวรรณประชาหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานเชียงราย
130นายนพพร สารพิพัฒน์หัวหน้าฝ่าย (นายช่างชลประทานชำนาญงาน)ชำนาญงานโครงการชลประทานเชียงราย
786นางพีรญา ร่มป่าตันนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 10 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217