ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 672   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : ศทส490/2564
เรื่อง : หลักสุตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MangoDB
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
648นายเสน่ห์ วงค์ชื่นเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการฝ่ายบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217