ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 671   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค06/707
เรื่อง : หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 16
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
15นางสาวจันทร์จิรา ปิติหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไป
20นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไป
34นางสาวพัชรีญา กูลสวัสดิ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน)ชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไป
47นายกิตติพงษ์ ศรีวิภาตหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ)ปฏิบัติการส่วนแผนงาน
82นายศักดิ์สิทธิ์ เสาร์คำหัวหน้าฝ่าย (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน)ปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล
88นายรัฐไกร ปุกคำหัวหน้าฝ่าย (นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน)ปฏิบัติงานส่วนเครื่องจักรกล
มีทั้งหมด 6 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217