ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 670   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค 9855
เรื่อง : หลักสูตรนักบริหารการพัฒฯาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง(นบส.)
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 79
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
74นายกฤษฎา แดงสีพลอยหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษส่วนวิศวกรรม
122นายทวีชัย โค้วตระกูลผู้อำนวยการโครงการ ต้นโครงการชลประทานเชียงราย
158นายศราวุธ โลหะโชติหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)ชำนาญการพิเศษโครงการก่อสร้าง
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217