ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 668   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : ศทส2580/2564
เรื่อง : อบรมตามสัญญาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แบบสำเร็จรูปสำหรับงานด้านเอกสารสำนักงาน
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 1-2
ส่วนราชการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
793นายภีระเดช กาวิละนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217