ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 667   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สบค9181
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : ระดับกลาง

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
97นายธนิต คำมีอ้ายหัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)ชำนาญการโครงการชลประทานลำปาง
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217