ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 666   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 20/7/2564
เลขที่หนังสือ : สชป2/4064/2564
เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : รูปแบบ online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
5นางสาวสุทธิพร กองใจนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
15นางสาวจันทร์จิรา ปิติหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไป
792นางพมลภร เงินเย็นนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217