ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 663   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 28/6/2564
เลขที่หนังสือ : สบค06/638
เรื่อง : หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 15 ครั้งที่ 3
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
102นายปวิน พละชัยนายช่างชลประทานชำนาญงานโครงการชลประทานลำปาง
126นายวรการ บุญทานายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
129นายชานนท์ ตั๋นไชยยานายช่างชลประทานปฏิบัติงานโครงการชลประทานเชียงราย
มีทั้งหมด 3 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217