ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 662   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 25/6/2564
เลขที่หนังสือ : สบค06/565/2564
เรื่อง : แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : -

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
4นางกชพร คำฟูบุตรนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 2 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217