ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 660   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 25/6/2564
เลขที่หนังสือ : ศทส411/2564
เรื่อง : การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : -
ส่วนราชการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายระเอียดโดยย่อ : 21-23 มิถุนายน Online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217