ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

เลขที่ : 659   Downloadคลิกเอกสาร
วันที่ : 25/6/2564
เลขที่หนังสือ : สบค06/639
เรื่อง : หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล
ประจำปี : 2564   รุ่นที่ : 5
ส่วนราชการ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายระเอียดโดยย่อ : online

รหัสบุคลากรชื่อ-สกุลตำแหน่งระดับสังกัด
787นายณภคดล ทองทิพย์วิศวกรชลประทานกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
มีทั้งหมด 1 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217