ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
7527/6/2565 0:00:00สบค 6822การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 25652565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
7517/6/2565 0:00:00สบค 7890 รายงานประเมินผลโครงการฝึกอบรม / สัมมนา กรมชลประทาน2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
7507/6/2565 0:00:00สบค 7395ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน พ.ศ.2566-25702565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74912/4/2565 0:00:00สบค 5333ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 256525652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74812/4/2565 0:00:00สบค 06/549พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 62565รุ่นที่ 6สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74629/3/2565 0:00:00สบค06/416หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล25656สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74529/3/2565 0:00:00สบค06/334หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน25651สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74429/3/2565 0:00:00สบค06/335หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิดเชิงนวัตกรรม การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตในงาน25652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74324/3/2565 0:00:00สบค.06/4141ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น256514สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74223/3/2565 0:00:00348หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล25655สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74123/3/2565 0:00:00สบค3677ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"25653สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
74023/3/2565 0:00:00สบค3548ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73923/3/2565 0:00:00สบค04/351/2565ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73823/3/2565 0:00:00กสช90/2565รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (ในรูปแบบออนไลน์)2565-กองสงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเอกสารคลิก
73723/3/2565 0:00:00สบค07/200/2565ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อนกรมชลประทาน2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73623/3/2565 0:00:00สบค3688ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73521/3/2565 0:00:00สบค3494พิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73421/3/2565 0:00:00สบค2562เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม256530สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
73321/3/2565 0:00:00สบค1826หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-CPP2565-กรมบัญชีกลางเอกสารคลิก
73218/3/2565 0:00:00สบค3171เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 735 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217