ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
81615/8/2565 0:00:00สบค 9157ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
81515/8/2565 0:00:00สบค 9539ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
81415/8/2565 0:00:00สบค 9429ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
81315/8/2565 0:00:00สบค 8822ขอเชิญส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Grid Public 20222565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
81215/8/2565 0:00:00ศทส.2306/2565ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ Online หลักสูตรการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban)2565-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
81115/8/2565 0:00:00สบค 9709ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Cyber Range for Security Operations (SecOps) รุ่นที่ 225652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
81011/8/2565 0:00:00สบค 9443ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 2 โครงการ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80911/8/2565 0:00:00สบค 9766การจัดสัมมนาทางวิชาการ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80811/8/2565 0:00:00สบค.9021ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80711/8/2565 0:00:00กผง 05/468/2565 ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล หลักสูตรระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในรูปแบบ Online2565-กองแผนงานเอกสารคลิก
80611/8/2565 0:00:00สบค 10361ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้ารับทุน "โครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 18"256518สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80511/8/2565 0:00:00สบค 1339ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร "การจัดดอกไม้แบบอบแห้ง"2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80411/8/2565 0:00:00สบค 9032ขอเสนอการอบรม "การลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วย Adobe Acrobat Reader DC"2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80311/8/2565 0:00:00สบค 06/1117ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น รุ่นที่ 17 ในรุปแบบออนไลน์256517สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80211/8/2565 0:00:00สบค 11959ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2565 รุ่นที่ 225652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80111/8/2565 0:00:00สบค 06/943พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น รุ่นที่ 525655สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
80011/8/2565 0:00:00สบค 12034การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประยุกต์ใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันในการประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสุงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน"2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
79911/8/2565 0:00:00สบค 11235ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือหใม่หน่วยภาครัฐ รุ่นที่ 625656สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
79811/8/2565 0:00:00สบค 10888 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 4)25654สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
79711/8/2565 0:00:00สบค 11412ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 2 (Hybrid Learning)25652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 798 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217