ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
94330/6/2566 0:00:00สบค06/1137/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน กรมชลประทาน2566-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
94226/6/2566 0:00:00สคก571/2566ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที่ 3 (ระดับสูงเน้นอบรมภาคปฏิบัติ)25663สำนักเครื่องจักรกลเอกสารคลิก
94115/6/2566 0:00:00สบค06/1024ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทาน ระดับต้น รุ่นที่ 22256622สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
94015/6/2566 0:00:00งบ7963/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สำหรับหน่วยเบิกจ่าย รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 22566รุ่น 1กองการเงินและบัญชีเอกสารคลิก
93915/6/2566 0:00:00สบค06/989ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์25665สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93815/6/2566 0:00:00สบค06/1308แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 104 และ รุ่นที่ 105 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662566104สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93724/5/2566 0:00:00สบค 06/934ขอส่งตัวผู้ผ่านการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RID Hackathon2566-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93624/5/2566 0:00:00สบค06/907ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยและจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้ัาฝ่าย รุ่นที่ 252566รุ่น 25สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93525/4/2566 0:00:00สบค06/726ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทานระดับต้น รุ่นที่ 21256621สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93431/3/2566 0:00:00สบค06/608ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยและจริยธรรมสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับหัวหน้ัาฝ่าย รุ่นที่ 24256624สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
93328/3/2566 0:00:00สพช.01/234/2566ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 20256620สถาบันพัฒนาการชลประทานเอกสารคลิก
93223/3/2566 0:00:00สบค 06/592ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 825668สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเอกสารคลิก
93121/3/2566 0:00:00สคก271/2566ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที่ 2 (ระดับสูงเน้นอบรมภาคปฏิบัติ)25662สำนักเครื่องจักรกลเอกสารคลิก
93021/3/2566 0:00:00สบค06/514ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการและจัดทำ Pre-feasubity Report รุ่นที่ 225662สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
92921/3/2566 0:00:00สบค06/504ขอส่งตัวผู้เข้าร่วม โครงการ สัมมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคลล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 225662สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
92813/3/2566 0:00:00สบค06/485ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 62566รุ่น 6สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9271/3/2566 0:00:00กผง05/208/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สู่ Smart Worker 2566-กองแผนงานเอกสารคลิก
92623/2/2566 0:00:00งบ3026/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ2566-กองการเงินและบัญชีเอกสารคลิก
92514/2/2566 0:00:00สบค06/297ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 625666สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเอกสารคลิก
9248/2/2566 0:00:00สบค06/258ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ2566-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 924 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217