ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
93223/3/2566 0:00:00สบค 06/592ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 825668สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเอกสารคลิก
93121/3/2566 0:00:00สคก271/2566ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ (Excavator) รุ่นที่ 2 (ระดับสูงเน้นอบรมภาคปฏิบัติ)25662สำนักเครื่องจักรกลเอกสารคลิก
93021/3/2566 0:00:00สบค06/514ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการและจัดทำ Pre-feasubity Report รุ่นที่ 225662สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
92921/3/2566 0:00:00สบค06/504ขอส่งตัวผู้เข้าร่วม โครงการ สัมมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคลล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 225662สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
92813/3/2566 0:00:00สบค06/485ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 62566รุ่น 6สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9271/3/2566 0:00:00กผง05/208/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สู่ Smart Worker 2566-กองแผนงานเอกสารคลิก
92623/2/2566 0:00:00งบ3026/2566ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ2566-กองการเงินและบัญชีเอกสารคลิก
92514/2/2566 0:00:00สบค06/297ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 625666สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเอกสารคลิก
9248/2/2566 0:00:00สบค06/258ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ2566-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9232/2/2566 0:00:00สบค06/162ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามรัญที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 38 256538สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9222/2/2566 0:00:00ศทส93/2566แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นสำหรับงานชลประทาน2565-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
9212/2/2566 0:00:00สบค06/181ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารการชลประทาน ระดับต้น รุ่่นที่ 20256520สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9202/2/2566 0:00:00สบค06/159ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการตอบแบบประเมิน PMOA 4.02565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9183/1/2566 0:00:00สสธ1251/2565ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประมวลผลและการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่องานชลประทาน2565-สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาเอกสารคลิก
9173/1/2566 0:00:00สบค06/1830แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนสมัครรางวัลเลิศรัฐ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
9163/1/2566 0:00:00งบ17659/2565ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสวัสดิการภายในกรมชลประทาน2565-กองการเงินและบัญชีเอกสารคลิก
91520/12/2565 0:00:00สวพ01/1027/2565ขอส่งตัวผู้รับการฝึกอบรมกลับปฏบัติงาน หลักสูตรคอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25662565-สำนักวิจัยและพัฒนาเอกสารคลิก
91425/11/2565 0:00:00สบค06/1365ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for Working Officers รุ่นที่ 225652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91314/11/2565 0:00:00สบค06/1607แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Expert for CU-TEP New Self2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91221/11/2565 0:00:00สบค 5333ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 256525652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 913 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217