ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
70217/12/2564 0:00:00สบค15197เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฏหมายฮั้วตามกฏหมาย ปปช ความรับผิดชอบทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันการปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท25641-4มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารคลิก
70117/12/2564 0:00:00l[806/1166สัมมนาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารกำลังคนคุณภาพของกรมชลประทาน 2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
70017/12/2564 0:00:00สบค15195ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ25651-5มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารคลิก
69917/12/2564 0:00:00สพช01/447/2564หลักสูตรเสริมผู้อำนวยการโครงการ256519สถาบันพัฒนาการชลประทานเอกสารคลิก
69817/12/2564 0:00:00สบค14508ทฤษฏีและการใช้ประโยชน์จากคอนกรีตเสริมเส้นใยในงานวิศวกรรมโยธา2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69717/12/2564 0:00:00สบค06/1105หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น 25647สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69617/12/2564 0:00:00สบค15192หลักสูตรประเด็นปัญหาและวิะีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน25641-5มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารคลิก
69517/12/2564 0:00:00สบค06/1209หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง25645สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69417/12/2564 0:00:00สบค16064การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญาในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา201925642สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69317/12/2564 0:00:00สบค15922หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69216/12/2564 0:00:00สชป2/8014/2564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาภายหลังผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉิน2564-สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยเอกสารคลิก
69113/12/2564 0:00:00สชป2/8271/2564หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด (Mindset) พิชิตความสำเร็จ25641-2สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
69013/12/2564 0:00:00สชป2/7793/2564หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
68913/12/2564 0:00:00สชป2/8221/2564โครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์2564-สำนักเลขานุการกรมเอกสารคลิก
68813/12/2564 0:00:00กพร269/2564รับสมัครผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
68713/12/2564 0:00:00สบค15193หลักสูตรเจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256025642-3สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
68613/12/2564 0:00:00ศทส4342/2564โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล กรมชลประทานหลักสูตรความรู้ความเข้าใจแนวทางการกำกับดูแลข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร2564-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
68515/11/2564 0:00:00สชป2/6712/2564การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน 2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
68415/11/2564 0:00:00สบค14257เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน 25641-4มหาวิทยาลัยศิลปากรเอกสารคลิก
68315/11/2564 0:00:00สบค06/1069หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ256433สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 686 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217