ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
67811/10/2564 0:00:00สบค9897ชี้แจงข้อสอบถามการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต2564นายธนิต คำมีอ้ายสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67711/10/2564 0:00:00สบค13343การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน 2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67627/9/2564 0:00:00สบค05/1458/2564การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67521/7/2564 0:00:00สบค9931โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ไทยนิยม ยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา 25644สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67420/7/2564 0:00:001606/2564หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช.25643สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67320/7/2564 0:00:00สบค5437หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง(นบก.) 256497-99สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67220/7/2564 0:00:00ศทส490/2564หลักสุตรการจัดการฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานบน MangoDB2564-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
67120/7/2564 0:00:00สบค06/707หลักสูตรนักบริหารระดับต้น256416สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
67020/7/2564 0:00:00สบค 9855หลักสูตรนักบริหารการพัฒฯาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง(นบส.)256479สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66920/7/2564 0:00:00สบค 9567แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 2564ระดับสูง รุ่นที่ 77สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66820/7/2564 0:00:00ศทส2580/2564อบรมตามสัญญาซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แบบสำเร็จรูปสำหรับงานด้านเอกสารสำนักงาน25641-2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
66720/7/2564 0:00:00สบค9181แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66620/7/2564 0:00:00สชป2/4064/2564สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66520/7/2564 0:00:00สบค06/777หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66430/6/2564 0:00:00สบค8153หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสุตรนักบริหารระดับสุงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66328/6/2564 0:00:00สบค06/638หลักสูตรนักบริหารระดับต้น256415 ครั้งที่ 3สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66225/6/2564 0:00:00สบค06/565/2564แจ้งผลการประกวดนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน2564-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66125/6/2564 0:00:00สบค06/609หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ256431-32สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
66025/6/2564 0:00:00ศทส411/2564การประยุกต์ใช้ Machine Learning และ data Mining สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์2564-ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอกสารคลิก
65925/6/2564 0:00:00สบค06/639หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล25645สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 662 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217