ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อเรื่อง/หัวข้อ :
รหัสวันที่เลขที่หนังสือหัวข้อเรื่องปีรุ่นที่หน่วยงานเอกสารรายละเอียด
91425/11/2565 0:00:00สบค06/1365ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Camp for Working Officers รุ่นที่ 225652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91314/11/2565 0:00:00สบค06/1607แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ Expert for CU-TEP New Self2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91221/11/2565 0:00:00สบค 5333ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 2 ประจำปี 256525652สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91121/11/2565 0:00:00สบค 4432ขอประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ประจำปี 25652565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
91021/11/2565 0:00:00สบค 4647การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 10256510สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90921/11/2565 0:00:00สบค 07/204/2565 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหลักศุตร "การเพ้นท์เสื้อ"2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90821/11/2565 0:00:00สบค 07/225/2565ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน เมษายน 25652565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90721/11/2565 0:00:00สบค 5451ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ เดือนเมษายน 25652565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90621/11/2565 0:00:00ลป 0003/ว000172โครงการฝึกอบรม "เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มเพจ Facebook กลุ่ม New GFMIS Thai ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1"25651สำนักงานคลังจังหวัดลำปางเอกสารคลิก
90521/11/2565 0:00:00สบค 3842 เพื่อโปรดพิจารณาลงนามบันทึก เรื่อง ขอความร่วมมือการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ผ่านระบบออนไลน์2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90421/11/2565 0:00:00สบค 06/478พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาวิธีคิด (Mindset) พิชิตความสำเร็จ รุ่นที่ 1-2 (เพิ่มเติม)25651 - 2สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90321/11/2565 0:00:00สบค 4786ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 25652565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90221/11/2565 0:00:00สบค 3826การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)256526สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90121/11/2565 0:00:004700ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผุ้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 24256524สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
90021/11/2565 0:00:00กพร 126/2565ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เครื่องมือในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.02565-สถาบันพัฒนาการชลประทานเอกสารคลิก
89921/11/2565 0:00:00สบค 5922 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธิการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดีจิทัล (On - Site)2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
89821/11/2565 0:00:00สบค 06/666รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566256518สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
89718/11/2565 0:00:00สบค 5968การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุเข้ารับราชการ2565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
89618/11/2565 0:00:00สบค 5999 รับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 25662565-สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเอกสารคลิก
89518/11/2565 0:00:00ลป 0003/ว 000226 โครงการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีภาครัฐตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652565-สำนักงานคลังจังหวัดลำปางเอกสารคลิก
12345678910...
มีทั้งหมด 896 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217