ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อบุคลากร :
รหัสชื่อ-สกุลตำแหน่งประเภทระดับหน่วยงานเลือก
1นายนพดล สิทธิวงศ์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)วิชาการชำนาญการโครงการชลประทานลำปางเลือก
2นายปรีชา จานทองผู้อำนวยการสำนักงาน อำนวยการสูงสำนักงานชลประทานที่ 2เลือก
3นางวาสนา การสมดีหัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)วิชาการชำนาญการฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
4นางกชพร คำฟูบุตรนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาเลือก
5นางสาวสุทธิพร กองใจนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
6นางจำรูญ แสงดอกนักจัดการงานทั่วไปวิชาการชำนาญการฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
7นางอมรรัตน์ หนองหลิ่งนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเลือก
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
9นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชีวิชาการชำนาญการฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
10นางสาววราพร คำพลเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
11นางมัทนา เมฆนครเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการชลประทานลำปางเลือก
12นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
13นางสาวจันทนา วงค์ประทุมเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวเลือก
14นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์เจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการก่อสร้างเลือก
15นางสาวจันทร์จิรา ปิติหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
16นางเครือมาศ เธียรศักดิ์กุลเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
17นางปราณี วุฒิชาเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
18นางนงเยาว์ อินแสนเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
19นางสาวอรทัย ใจโสเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
20นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
21นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
22นางสาวนวลฉวี จิตต์สถิ่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
23นางพรรณนี เล็กละมัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
24นางอัญชลี บัวโรยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
25นางสุพรรณี อาษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
12345678910...
มีทั้งหมด 791 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217