ระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร

งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2

 

ระบุชื่อบุคลากร :
รหัสชื่อ-สกุลตำแหน่งประเภทระดับหน่วยงานเลือก
1นายนพดล สิทธิวงศ์หัวหน้าฝ่าย (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)วิชาการชำนาญการโครงการชลประทานลำปางเลือก
2นายปรีชา จานทองผู้อำนวยการสำนักงาน อำนวยการสูงสำนักงานชลประทานที่ 2เลือก
3นางวาสนา การสมดีหัวหน้าฝ่าย (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)วิชาการชำนาญการส่วนบริหารทั่วไปเลือก
4นางสาวพัทธนันท์ ต๊ะคำวรรณนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาเลือก
5นางสาวสุทธิพร กองใจนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไปเลือก
6นางจำรูญ แสงดอกนักจัดการงานทั่วไปวิชาการชำนาญการส่วนบริหารทั่วไปเลือก
7นางอมรรัตน์ หนองหลิ่งนักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเลือก
8นายอนุชิต ยอดใจยานักจัดการงานทั่วไปวิชาการปฏิบัติการส่วนบริหารทั่วไปเลือก
9นายอภิชาต สิงห์รีวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชีวิชาการชำนาญการส่วนบริหารทั่วไปเลือก
10นางสาววราพร คำพลเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
11นางมัทนา เมฆนครเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการชลประทานลำปางเลือก
12นางวราลักษณ์ คงศรีเจริญหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
13นางสาวจันทนา วงค์ประทุมเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาวเลือก
14นางสาวเบญจมาศ วัตถพานิชย์เจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานโครงการก่อสร้างเลือก
15นางสาวจันทร์จิรา ปิติหัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
16นางเครือมาศ เธียรศักดิ์กุลเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
17นางปราณี วุฒิชาเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
18นางนงเยาว์ อินแสนเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
19นางสาวอรทัย ใจโสเจ้าพนักงานธุรการทั่วไปปฏิบัติงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
20นางกัลยกร ยลสุริยันวงศ์หัวหน้างาน (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)ทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
21นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
22นางสาวนวลฉวี จิตต์สถิ่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
23นางพรรณนี เล็กละมัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
24นางอัญชลี บัวโรยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
25นางสุพรรณี อาษาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทั่วไปชำนาญงานส่วนบริหารทั่วไปเลือก
12345678910...
มีทั้งหมด 811 รายการ

สงวนลิขสิทธิ์
งานบริหารบุคคลและสวัดดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2
โทร. 054-218217