ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม(บส.)
ระบบสืบค้นรายชื่อผลงาน(บส.)
ระบบควบคุมการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(บส.)
ระบบจัดเก็บบัญชีพัสดุ(กิ่วลม)
ระบบฐานข้อมูลร้องเรียนร้องขอ(แผนงาน)
ระบบติดตามงาน(ธก)
ระบบสารสนเทศสิ่งก่อสร้าง(แผนงาน)
ระบบควบคุมงบประมาณ(งบ.)
ระบบบริหารจัดการ Active Directory(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ระบบฐานข้อมูลการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(แผนงาน)